> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.03.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“,

чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“


04.04.2019 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за обществена поръчка

Книга І:

PDF файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ с приложени КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

EXCEL файл - Количествена сметка - Обособена позиция № 1 EXCEL файл - Количествена сметка - Обособена позиция № 2

 

Книга ІІ:

PDF файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:

ОБРАЗЦИ:

WORD файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ZIP архив - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

WORD файл - Образец № 1 - Ценово предложение

WORD файл - Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

WORD файл - Образец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD файл - Образец № 4 - Декларация за срока на валидност на офертата

Книга V:

PDF файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА