> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.03.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


AOP Линк - Решение 

AOP Линк - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Образци

PDF Файл - Методика