> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.02.2019

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ Илко Рашев Хунев Ви уведомява и кани на обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ озеленяване, за ПИ с идентификатор 67653.912.350, УПИ IX-745 за ПИ с идентификатор 67653.912.350 и УПИ VIII –озеленяване за ПИ с идентификатори 67653.912.354 и 67653.912.355 с образуване на нови УПИ…350 за жилищно застрояване; УПИ…350, 351 за жилищно и обществено обслужване; УПИ…351 за жилищно застрояване и УПИ …354, 355 за жилищно застрояване в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.9, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян“.
Общественото обсъждане ще се проведе на 09.03.2019г. от 14:00 часа на адрес: ул. „Дунав“ №6, гр. Смолян.