> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.02.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени:


Заповед №УТР-008/ 11.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение от стълб №20 до стълб №20/13/3, заедно със съществуващите отклонения и изтегляне на ново отклонение от стълб №20/9 до стълб №20/9/7 за електрозахранване на съществуващи жилищни сгради в ПИ 68000.502.439; /455;234;235 и 232/ в с.Солища, община Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 68000.502.454 и 68000.502.453 по кадастралната карта на с.Солища, общ.Смолян.


Заповед №УТР-009/ 11.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ II-910.374 – за жилищно строителство за ПИ с идентификатор 67653.910.374 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.39, по плана на гр.Смолян, кв.Езерово.


Заповед №УТР-010/ 11.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –– План за регулация и план за застрояване на част от УПИ озеленяване, за ПИ с идентификатор 67653.912.350, УПИ IX-745 за ПИ с идентификатор 67653.912.350 и УПИ VIII –озеленяване за ПИ с идентификатори 67653.912.354 и 67653.912.355 с образуване на нови УПИ…350 за жилищно застрояване; УПИ…350, 351 за жилищно и обществено обслужване; УПИ…351 за жилищно застрояване и УПИ …354, 355 за жилищно застрояване в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.9, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян“.


Заповед №УТР-011/ 11.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация на част от УПИ LVIII- озеленяване, УПИ LV и УПИ LVI с преотреждане в УПИ LV-42, 43, 44 и в УПИ LVI -43, 44 и предвиждане на пешеходна връзка в кв.173 по плана на гр.Смолян,общ.Смолян.


Заповед №УТР-012/ 11.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ озеленяване и гаражи, за ПИ с идентификатор 67653.924.481 с образуване на нов УПИ за параклис в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 7м. озеленяване – 30%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.66, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян