> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.02.2019

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


АРСЕН СТАНКОВ ШИБЛОВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІII - Озеленяване с преотреждане в УПИ – 912.330 в кв.9 по плана на кв.Г. Смолян .
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.02.2019 год. от 17.00 часа на адрес: в гр. Смолян, ул. ”полк. Дичо Петров”№21 - ресторант „Мини Перелик“.