СЪОБЩЕНИЕ

07.02.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило от от Петър Николов Главчев, гр. София, ул. Бигла №10, вх. А, ет. 2, ап.5, Уведомление за инвестиционно предложение в Община Смолян с вх.№ДЛ001117/06.02.2019 г. за „Застрояване на туристически хотелски комплекс в местността „Караманджа“ в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян“.


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян