СЪОБЩЕНИЕ

05.02.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.4, ал.2 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ЕО-СМ-217/01.02.2019 г. от Атанас Георгиев Данчев за: „Радработване на ПУБ-ПРЗ и бъдещо изграждане на стопанска сграда в ПИ 69585.1.747 в местността „Присойката“ в землището на с. Стража, община Смолян, област Смолян“.
Копието от искането и информациятя по приложение 2 за горецитирането инвестиционно предложение можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28784
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян