ОБЯВЛЕНИЕ

31.01.2019

Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ в дейност „Здравни кабинети в училища, детски градини и яслени групи“ в срок до 28.02.2019 г. включително

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Степен на образование – висше, полувисше – проф.бакалавър или бакалавър, 
 • Професионално направление „Здравеопазване“
 • Минимален професионален опит – 1 година
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжностите:
 • Да е дееспособно лице;
 • Умения и нагласа за работа с деца/ученици.
 • Отговорност и умение за работа в екип
 • Готовност за работа по график
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
 1. Кратко описание на основните задачи:

Осъществява цялостен контрол по осигуряване на безопасни и здравословни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата и учениците в детското и учебното заведение при спазване стриктно на законодателството в здравеопазването.

 1. Работно време 8-часа при 5-т дневна работна седмица /по утвърден график/.
 2. Длъжността се заема, след разглеждане на подадените от лицето документи, чрез сключване на трудов договор между кандидата и Кмета на община Смолян на основание чл.67, ал.1, т.1 и чл.70 от КТ.
 1. Място за подаване на документи за участие:

Заявление за назначаване се подава от публикуването на обявата до 28.02.2019 г. включително, всеки работен ден от 8,30 до 18,00 часа в Приемна №1 – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 лично от кандидатите.
За повече информация Община Смолян, бул. „България“ № 12, етаж 3, стая 340 или на телефон 0301/67647.