СЪОБЩЕНИЕ

24.01.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.4, ал.2 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ000418/15.01.2019 г. от БАЛКАН ЕВРО ФИШ ООД: „Модернизация и оптимизация на производствените процеси, подобряване енергийната ефективност и условията на труд и почивка в съществуващо рибовъдно стопанство намеращо се в с.Кошница, община Смолян, област Смолян“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Съобщение