> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

22.01.2019

PDF Файл - Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществена консултация по Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

PDF Файл - Съобщение

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в четиринадесет дневен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес гр. Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч. Материалите са на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в стая № 213.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - МОТИВИ

PDF Файл - Проект на Наредба