СЪОБЩЕНИЕ

11.01.2019

 ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 год.

На основание чл.6, ал.8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение № 648/21.12.2017 год. на Общински съвет – Смолян, във връзка с изготвен ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 год. се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които могат да депозират писмено предложения по проекта на е-mail: obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30часа до 17.00 часа.
Материалите са на разположение при гл. експерт Мая Кокаларова в стая № 231.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Годишна програма