СЪОБЩЕНИЕ

10.01.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №866 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 16.07.2018 год., протокол №40 и Решение по т.10 от Протокол №47/21.11.2018 год. на Общински експертен съвет по Устройство на територията е разрешено и е изработен проект с одобрено задание за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ -Парцеларен план на канализационен клон № К 209.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.108/08.01.2019 год., считано от 08.01.2019год. до 08.02.2019 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план –парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян