> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.01.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени:


Заповед №УТР-073/ 27.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План схема за обект: “Външно електрозахранване, кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Юлия Зотева“ в УПИ IХ -2155, гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.917.233 по кадастралната карта на гр.Смолян.


Заповед №УТР-074/ 27.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и план за застрояване на част от УПИ III-За озеленяване/за ПИ с идентификатор 67653.914.370/ с преотреждане на същия и образуване на нови УПИ за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване-40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян