СЪОБЩЕНИЕ

08.01.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.4, ал.1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ000069/04.01.2019 г. от Костадин Петров Радичев: „Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за сграда за сезонно ползване ПИ49014.18.89, местност Ахматица, землище с.Момчиловци, община Смолян, област Смолян“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян