СЪОБЩЕНИЕ

03.01.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ЕО-СМ-177/28.12.2018 г. от РИОСВ Смолян: „Разширение на вилно селище“, в ПИ с идентификатор 67965.3.36, в местноста „Разсадьов чучур“, землище на с.Соколовци, община Смолян, област Смолян“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Приложение

PDF Файл - Графични материали