> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2018

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 ГОДИНА


Уважаеми Дами и Господа,
Бюджетът на община Смолян е основния финансов план на общината, свързан с предоставяне на услугите на гражданите в сферата на образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт и други. Стремим се към подобряване условията на живот във всички населени места на територията на общината и към изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие.
На основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29, чл.30 и чл.31 от Наредбата №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян, кметът Николай Мелемов кани всички жители на общината, юридически лица, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на културата, спорта и медиите на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ :

  • Дата - 10.01.2019 г. /четвъртък/ от 17,30 часа
  • Място на провеждане на обсъждането: зала 247 на Общинска администрация гр.Смолян, бул. „България“ № 12
  • Дневен ред на обсъждането:
  1. Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Смолян за 2019 година.
  2. Обсъждане на проекта на бюджета на Община Смолян за 2019 година.

Подробните материали по проекта на бюджета на Община Смолян за 2019 година е публикуван на страницата на общината на 30.11.2018 година.
Материали на хартиен носител са на разположение при главен експерт Василка Гатешка в стая № 430, тел. 0301/ 67 686.

Вашите въпроси, становища и препоръки са от изключителна важност. Очакваме предложения до 10.01.2019г. за проект на бюджет 2019г. в деловодството на Община Смолян, гр.Смолян,бул. „България” № 12 и на е-mail: [email protected].

 

Вносител:
Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви

ZIP Архив - Приложения