> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.11.2018

Обявления по чл.124б, ал.2 от ЗУТ по Решения от №979 до 982 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год.


Решение №979 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год., протокол №44 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – парцеларен план и устройствена план - схема за обект: „Оптична кабелна свързаност – отклонение от съществуващата електронна съобщителна мрежа „Мобилтел“ ЕАД до БС SML0036 Петровица по две независими трасета”, с трасета преминаващи през поземлени имоти с идентификатори: 67653.925.484, 67653.925.372, 67653.925.380, 67653.925.926, 67653.925.344, 67653.926.333, 67653.926.334, 57282.301.56, 57282.20.3, 57282.21.1, 57282.22.1, 57282.1.229, 57282.1.231, 57282.1.232, 57282.21.6, 57282.1.252, 57282.23.1, 57282.21.7, 57282.20.1, 67653.896.37, 67653.896.3, 67653.896.38, 57282.20.1 и 67653.925.386, по регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян и на землище село Полковник Серафимово.


Решение №980 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год., протокол №44 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.240.10 в местност „Еленска река“ в землище на гр. Смолян, който се урегулира в УПИ ІІ – За обществено обслужване със следните параметри – устройствена зона Об, височина на застрояване до 8 метра, плътност на застрояване до 80%, кинт до 2, 5 озеленяване – мин.20%. Изменение на плана за застрояване на УПИ І – За МВЕЦ в кв. 280 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


Решение №981 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год., протокол №44 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.301.760 - землище на гр. Смолян, който се урегулира и присъединява към урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV – 988 в кв.58 по плана на гр. Смолян, кв. Устово със следните параметри – устройствена зона Жм, височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 50%, , кинт до 1.2, озеленяване – мин. 50%.


Решение №982 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год., протокол №44 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.5.52 в местност „Радино”, землище на с. Смилян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин. 50%.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян