> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.11.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени:


Заповед №УТР-065/ 20.11.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ VII /за ПИ с идентификатор 67653.925.328/,с преотреждане в УПИ VII – за търговия и услуги в устройствена зона „Ц“ с предвиждане на едноетажно застрояване в кв.26 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.


Заповед №УТР-066/ 20.11.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП- План за регулация на УПИ XIII в кв.50 по плана на с.Стойките, общ.Смолян, тъй като регулационните граници на ПИ с идентификатор 69345.101.163 не съвпадат с регулационните.


Заповед №УТР-067/ 20.11.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I- Резервен промишлен терен /за ПИ с идентификатор 67653.912.390/, с образуване на нов УПИ – 912.390-цех за преработка на дървесина в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.0 в кв.39 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.


Заповед №УТР-068/ 20.11.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –– План за регулация и план за застрояване на УПИ I-Училище, образуване на нов УПИ – за курортно строителство в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 60%, плътност 30%, кинт 1.2 в кв.36а по плана на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян.


Заповед №УТР-069/ 20.11.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ II-Озеленяване, УПИ I-ТП и улична регулация с образуване на нови УПИ – за обществено обслужване и УПИ I-ТП в устройствена зона „Об“ и височина на застрояването 10м., в кв.121 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян