> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

26.11.2018

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в 14 дни от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: [email protected] или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.
Материалите са на разположение при гл. експерт Виолета Бояджиева в стая № 202.
 

Вносител:
Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 


PDF Файл - Мотиви към проект на Наредба №3

PDF Файл - Проект на Наредба №3