> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.11.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени:


Заповед №УТР-057/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ XVI /за имот с кадастрален №27/ в кв.1 с образуване на нови УПИ …-за жилищно строителство в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 50%, плътност 30%, кинт 1.2 в кв.1 по плана на с.Славейно, общ.Смолян


Заповед №УТР-058/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и план за застрояване на част от УПИ III-Озеленяване, УПИ IV-Складова база пропан бутан /за ПИ с идентификатор 67653.912.330/, УПИ XIV -912.331 Складова база с образуване на нови УПИ IV -912.330 и УПИ XIV -912.331, 912.330-цех за металообработване в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 60%, кинт 2.0 в кв.9 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.


Заповед №УТР-059/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-97.45 за жилищно строителство /за ПИ с идентификатор 67653.97.45/, образуване на нови УПИ – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.174б по плана на гр.Смолян.


Заповед №УТР-060/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –– План за регулация и план за застрояване на УПИ ХIII- Цех за бетонови изделия /за ПИ с идентификатори 67547.501.419 и 67547.501.420 /, с образуване на нов УПИ – ХIII-419, 420 за дървопреработващи дейности в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2. в кв.48 по плана на с.Смилян.


Заповед №УТР-061/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III - Фуражен завод /за ПИ с идентификатор 67653.916.37/, образуване на нови УПИ – за предимно производствени нужди в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.5 в кв.117 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.


Заповед №УТР-062/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Външно електрозахранване, кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на сграда за автоуслуги на Радослав Разрожков“ в УПИ VIII-342 за услуги на населението и складови услуги, гр.Смолян, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.934.1352 по кадастралната карта на гр.Смолян.


Заповед №УТР-063/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ II-364 /за ПИ с идентификатор 67653.913.570/, образуване на нов УПИ II-364 /913.570/ в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.52 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.


Заповед №УТР-064/ 22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ I - За картинна галерия и УПИ II-За църква /за ПИ с идентификатори 83274.501.616 и 83274.501.514/, образуване на нов УПИ – За църковен ансамбъл в кв.44 по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян