> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

31.10.2018

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА


Изготвен е Проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Изменения и допълнения на Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00часа до 17.00 часа. 
Материалите са на разположение при гл. експерт Виолета Бояджиева в стая № 202.
 

Вносител:
Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян

 


11.12.2018 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация на Проект за Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян до изтичане на обявения 30 дневен срок към 30.11.2018 г. до 17.00 ч.

PDF Файл - СправкаПРИЛОЖЕНИЯ

 

PDF Файл - Мотиви към проект на Наредба №2

PDF Файл - Проект на Наредба №2

ZIP Файл - Приложения към проект на Наредба №2