СЪОБЩЕНИЕ

04.10.2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – р.Широколъшка, с цел на водоползването: промишлено водоснабдяване и изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане в обект: Бетонов възел „Голямата река“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор №69345.8.66 част от землището на с.Стойките, Община Смолян пътя Пампорово– с.Стойките.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН


PDF Файл -СЪОБЩЕНИЕ