> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.09.2018

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


„ФЕСТИЛАНА БЪЛГАРИЯ“ЕООД – гр. Смолян, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че на 28.09.2018год. в кафе-аперитив „Клуб Архитект“ – гр. Смолян, бул.“България“№63 от 16.00 часа, ще се проведе обществено обсъждане за необходимостта от частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ IХ-319 за производствени и складови дейности, част от УПИ IV–плац за моделизми на ОВТПМ и на част от УПИ III-Озеленяване /за част от ПИ с идентификатор 67653.934.360/ с присъединяване на същия към новообразувания УПИ IХ-319, 361 за производствени и складови дейности, в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 12 м., озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2,5 в кв.234 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.


Канят заинтересуваните лица.