> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.09.2018

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


СВИЛЕН ПЕНЧЕДЖИЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І - озеленяване и улична регулация кв.93, поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 67653.913.84 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, като същия се преотрежда в нов УПИ-84 с предназначение за „Жилищно строителство“.
Общественото обсъждане ще се проведе на 20.09.2018 год. от 12.00 часа на адрес: в гр.Смолян, ул.”Алеко Константинов” ресторант „Рибката“.