> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.08.2018

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


ВЕНЦИСЛАВ ФИЛИПОВ ФИЛИЗОВ -„АВТО ВЕН“ООД , на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на част от УПИ изолационно озеленяване с присъединяване към УПИ - за производствени нужди в кв.106 по плана на гр.Смолян кв.Устово.
Общественото обсъждане ще се проведе на 27.08.2018 год. от 16.00 часа на адрес: в гр.Смолян, ул.”Хаджи Иван Бечев”№1.