> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1070-001

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1070-001

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от УПИ V за озеленяване за ПИ с идентификатор 67653.914.233, с образуване на нови УПИ – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.5 в кв.64 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1070-001