> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.08.2018

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МЕДАРСКИ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на част от УПИ I- озеленяване с образуване на нов УПИ II-420 за жилищно строителство в кв.30 по плана на гр.Смолян кв.Г.Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе на 10.08.2018 год. от 17.00 часа на адрес: в гр.Смолян, бул.”България”№3 офис 320.