> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.08.2018

О Б Я В Л Е Н И Я

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-036/23.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ II – Училище с преотреждане на същия в УПИ II – за смесена обслужващо-производствена зона в кв.17 по плана на с.Виево, общ.Смолян в устройствена зона „Соп“ и височина на застрояването 10м., озеленяване – 50%, плътност 40%, кинт 1.5
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

PDF файл


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-037/23.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване ПУП - План за регулация на УПИ ХI–20, кв.3 по плана на с.Търън, с присъединяване на ПИ с идентификатор 73777.103.816 към същия.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12
 

PDF файл


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-038/23.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ XIV-Стоково тържище, УПИ XVI-за транспортна база и УПИ XXIV–за производствени и дървопреработващи нужди и промяна на улична регулация от о.т.1149 през о.т.34а, о.т.34б до о.т.34в и от о.т.33 през о.т.1149, о.т.1147, о.т.3809, о.т.3804 до о.т.1139 с образуване на нов УПИ XIV- 578 - стоково тържище и производствена дейност, в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.0 в кв.130 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12
 

PDF файл


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян