СЪОБЩЕНИЕ

01.08.2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден с цел: „Изземване на наносни отложения – Водохранилище на река Арда за МВЕЦ „Ухловица“ в землището на с.Могилица и с.Буката , община Смолян“.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - МВЕЦ УХЛОВИЦА