ПРОТОКОЛ

14.06.2018

 П Р О Т О К О Л

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ