> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 876

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 876

11.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 с образуване на нов УПИ I-406-производствени и складови дейности/предприятие за добив и преработка на мляко/ с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.107 /нов/ местност „Общината“, землище на с. Момчиловци.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 876