> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПР

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

30.05.2018

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“


13.08.2018 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП


15.06.2018 г.

PDF Файл - Разяснения по условията на обществената поръчка


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - Директива 2014/24/ЕС / ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническа спецификация

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1. - Количествена сметка

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертата


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ЕЕДОП - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

ZIP Файл - eЕЕДОП