> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.05.2018

О Б Я В Л Е Н И Я

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-017/25.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, с.Стойките с образуване на УПИ - 9.94 жилищно застрояване в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

PDF файл


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-018/25.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ LIII-711 обществено обслужване, УПИ VII-снек бар и УПИ LIV-712 Озеленяване, за ПИ с идентификатори 67653.917.672, 67653.917.712, 67653.917.711 и 67653.917.1039 с образуване на нов УПИ LIII-711,672,712,1039 обществено обслужване в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 3. в кв.1 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян-ц.част.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

PDF файл


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-019/25.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - Устройствена план -схема за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на ски гардероб на „Стиф“ ЕООД в К.К. Пампорово“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.11.1 по кадастралната карта на К.К.Пампорово.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

PDF файл


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-020/25.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 00597.501.324 с образуване на нов УПИ -342, в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.37 по плана на с.Арда, общ..Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

PDF файл


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян