> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002457

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002457

02.05.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен  и представен проект за  подробен устройствен  план / ПУП/ – ПРЗ  на УПИ IV-Озеленяване, като за ПИ с идентификатор 67653.917.275 се образува нов УПИ -275 за жилищно строителство в  устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.213 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002457