> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

25.04.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  е подписана и представена Заповед №УТ-023/19.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП- ПРЗ за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване и гаражи, с преотреждане на част от същия с обособяване на нови УПИ  :  ХХХ – 51,237 за жилищни нужди и ХХХI – 523,51 за техническа инфраструктура и ХХХII - 236, 51 за жилищни нужди. УПИ  ХХХ – 51,237 за жилищни нужди и УПИ ХХХII - 236, 51 за жилищни нужди са с ограничителна линия на застрояване и  указани  параметри на бъдещата застройка в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627