ОБЯВА

24.04.2018

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИПрез 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на общините и общо на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата. При наличие на свободен ресурс, той ще бъде разпределен между общините, съгласно Методология за преразпределянето му, одобрена от Министерски съвет.

С оглед горепосоченото и във връзка с актуализиране на одобрените инвестиционни програми на общините за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.:Община Смолян обявява допълнителен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Смолян за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА НОВИ БЛОКОВЕ