> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000533

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000533

10.04.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  е подписана и представена Заповед №УТ-014/09.03.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – Озеленяване с обособяване на нови УПИ ХХII – 212 за жилищно строителство /за ПИ с идентификатор 67653.914.212/ с ограничителна линия на застрояване и  указани  параметри на бъдещата застройка и УПИ ХХIII - Озеленяване в кв.65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000533