> Начало > Обяви и съобщения > Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян

03.04.2018

В изпълнение на Заповед № РД – 0174 / 19.02.2018г. на кмета на община Смолян и във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF ФайлПРОТОКОЛ №2 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение