> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

03.04.2018

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №761 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 29.03.2018 год., протокол №36 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Обходен път Тикале-Влахово“ , с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори : 53792.15.61 и 53792.15.132 в землището на с.Орешец и 67653.873.1, 67653.300.749, 67653.300.748, 67653.300.747, 67653.300.746, 67653.300.745, 67653.300.743 и 67653.301.409 в землището на гр. Смолян.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ