> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

07.03.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за частично изменение на подробен устройствен план / ПУП/– План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I-Озеленяване и гаражи, за ПИ с идентификатори 67653.918.51 и 67653.918.52 с образуване на нови УПИ – 52, 51 за техническа инфраструктура и УПИ - 51, 237 за жилищни нужди в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 10 м. , озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1,2 в кв.2 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян-ц.част.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627