> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

23.02.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“


07.11.2018 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор


23.03.2018 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка №2


19.03.2018 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка №1


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - Решение

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
EXCEL Файл - Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Детска градина „Буратино“, гр. Смолян

 

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

PDF Файл - Методика