> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000107

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000107

06.02.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-090/13.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : ІІ – 325, 430 и ІІІ – 324, 323, 322, 321 с образуване на нови УПИ : ІІ – 323, 324, 325, 430 за жилищно строителство с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка и УПИ ІІІ – 321, 322. Промяната обхваща УПИ V – кметство, църква в кв.25 по плана на с. Левочево.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000107