> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.02.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-001, №УТР-002, №УТР-003 и №УТР-004 на Кмета на Община Смолян.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-001 за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I-Озеленяване и гаражи, за ПИ с идентификатори 67653.918.51 и 67653.918.52

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-002 за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.910.373 с ЕКАТТЕ 67653, по кадастралната карта на гр.Смолян, община Смолян с присъединяване на същия към УПИ II-910.61-За жилищно строителство

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-003 за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда на Д.Ракшиев в с.Широка лъка, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 83274.501.5031 по кадастралната карта на с.Широка лъка, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-004 за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Кабелни линии НН за присъединяване на вилна сграда с басейн на Елин Сакалиев, /ПИ 67547.5.54/ с.Смилян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67547.501.1191, 67547.501.1606, 67547.501.973, 67547.501.1646 и 67547.5.91 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян.