> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002191

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002191

02.02.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-005/29.01.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІ – Озеленяване и гаражи с предвиждане на 10 броя гаражи със задължителна линия на застрояване на бъдещите застройки в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002191