> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

26.01.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“,

 чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности.

Обособена позиция № 2: Доставка на учебно оборудване и принадлежности, в това число пособия и музикални системи и инструменти, включително и във вид на играчки.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 


ZIP Архив - Документация по обществена поръчка


PDF Файл - Решение за откриване на процедурата

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

PDF Файл - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата