> Начало > Обяви и съобщения > СОЦИАЛНА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД“

СОЦИАЛНА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД“

12.01.2018

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция Тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”
BG05FMOP001-3.002

 

Във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Договор №BG05FMOP001-3.002-0120-C01 в Община Смолян, Ви уведомяваме, че:

Продължава набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социална услуга „Топъл обяд“

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение и последствията на социалното изключване.

Продължителността на проекта е до 30.04.2020 година.

Желаещите да се включат в проекта следва да попълнят „Заявление–декларация“ – Приложение 2 и да го подадат или в офиса на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ - етаж 2, стая 222 или в деловодството на общинска администрация Смолян – Приемна №1, както и в кметствата на селата Смилян, Търън и Момчиловци за кандидат-потребителите от с. Смилян, с. Момчиловци и с. Търън.

В рамките на проекта се предоставя „Топъл обяд“ на жители от Община Смолян в 6 /шест/ обществени трапезарии, както следва:

- Обществена трапезария 1 – гр. Смолян, кв. „Нов център“, Ученически стол към СУ „Отец Паисий“ - гр. Смолян;
- Обществена трапезария 2 – гр. Смолян, кв. Райково, Ученически стол, към ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Смолян;
- Обществена трапезария 3 – гр. Смолян, кв. Устово, Ученически стол към ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян;
- Обществена трапезария 4 – с. Момчиловци, Ученически стол към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Момчиловци;
- Обществена трапезария 5 – с. Смилян, Ученически стол към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян;
- Обществена трапезария 6 – с. Търън, Ученически стол към ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън;

От услугата могат да се възползват следните целеви групи:

Основна целева група
I – ва целева група: Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
II-целева група: Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
III-та целева група: Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/;

Допълнителна целева група: Лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба №РД - 07-5/2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отоплeние.