> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА АСИСТЕНТИ

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА АСИСТЕНТИ

04.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

От Община Смолян

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

I. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ могат да се подават в срок от 08.01.2018 г. до 19.01.2018 г. включително в Общинска администрация гр. Смолян, бул. „България“ №12, ет. 3, стая 330 тел: 0301 67 648

Целевата група по проекта е:

1. Хора с увреждания и техните семейства.

Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за
раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
декларация за съгласие и обработване на личните данни

Ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители.

II. ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ се подават в срок от 08.01.2018 г. до 19.01.2018 г. включително в Общинска администрация гр. Смолян, бул. „България“ №12, ет. 3, стая 330.тел: 0301 67 648

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминати обучения
 • декларация за съгласие и обработване на личните данни


Изисквания за заемане на длъжностите
Социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници могат да бъдат лица, които:

 

 1. Са пълнолетни български граждани;
 2. Не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 3. Не са осъждани;
 4. Имат минимум основно образование
 5. За лични, социални асистенти и домашни помощници могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване

Основни задачи
Осъществяват полагането на постоянни грижи за лица (деца или възрастни с трайно увреждане, или невъзможност за самообслужване), за задоволяване на ежедневните им потребности;
Полагат грижи за лицата съгласно нуждите им в индивидуалния план.
Грижи за безопасността на потребителите.
Грижи за хигиенното им състояние.
Подкрепа при лично, социално и комунално-битово обслужване.
Един асистент /помощник ще работи с 2 или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време.
В случай, че състоянието на потребител е тежко и изисква постоянни грижи е допустимо обслужването от личен асистента на само едно лице.

Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – интервю. Оценката и класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.


PDF Файл - Обява за подбор на асистенти

WORD Файл - Заявление за потребители

WORD Файл - Заявление за асистенти