> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

03.01.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№УТ002632/29.12.2017 г. от Ивайло Стойчев Данчев и Димитър Стойчев Данчев: „Реализиране на предприятие за добив и преработка на мляко в ПИ 49014.16.406 в местността ”Общината” в землището на с.Момчиловци, община Смолян, област Смолян“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


PDF Файл - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

PDF Файл - СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ