> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.12.2017

ОБЩИНА   СМОЛЯН

На основание чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 525/29.06.2017г. на Общински съвет Смолян

ОБЯВЯВА :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот - частна общинска собственост:


PDF Файл - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ