> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

19.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ011689/18.12.2017 г. от „БОБ - ТОНИ“ ООД И „ЕР ТЕ КОНСУЛТ“ ООД: „Жилищни сгради за временно обитаване в УПИ VIII-6.254.,6.239 с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян с идентификатор – 69345.6.400 по к.к. на с.Стойките, к.я. Малина“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Уведомление за инвестиционно предложение

PDF Файл - СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №15-176933